پمپ آب خانگی

الکتروپمپ های خانگی جهت استفاده در منازل مسکونی به منظور افزایش فشار آب.