مطالب توسط NPS Admin

مدیر عامل

محمد نمکی زاده مدیر عامل برای ارتباط با مدیر عامل از طریق راه های زیر با ایشان در ارتباط باشید. تلفن: 03134472710 داخلی 110 واتس اپ: 09131100394 تلگرام: 09131100394 ایمیل: navidpumpmanager@gmail.com

نوید کنگوئی

نوید کنگوئی مدیر داخلی برای ارتباط با مدیر داخلی از طریق راه های زیر با ایشان در ارتباط باشید. تلفن: 03134472710 داخلی 107 واتس اپ: 09902829400 تلگرام: 09902829400 ایمیل: navidkangouei@navidpump.com

رضا محوریان

رضا محوریان  مدیر پروژه برای ارتباط با مدیر پروژه از طریق راه های زیر با ایشان در ارتباط باشید. تلفن: 03134472710 داخلی 106 واتس اپ: 09902829440 تلگرام: 09902829440 ایمیل: rezamehvarian@navidpump.com

سعید قربانی

سعید قربانی  کارشناس فروش برای ارتباط با کارشناس فروش از طریق راه های زیر با ایشان در ارتباط باشید. تلفن: 03134472710 داخلی 112 واتس اپ: 09902829450 تلگرام: 09902829450 ایمیل: saeedghorbani@navidpump.com

محسن ابراهیمی

محسن ابراهیمی  مدیر فروش برای ارتباط با مدیر فروش از طریق راه های زیر با ایشان در ارتباط باشید. تلفن: 03134472710 داخلی 104 واتس اپ: 09902829450 تلگرام: 09902829450 ایمیل: mohsenebrahimi@navidpump.com