محصولات نـــویـــد پمپ

با 70 سال سابقه در طراحی، ساخت و اجرای پروژه های آبیاری و آبرسانی

پمپ آبCDXM 200/20

ریال181.103.500

پمپ آبCDXM 200/12

ریال150.834.200

پمپ آبCDXM 120/20

ریال129.219.500

پمپ آبCDXM 120/12

ریال113.654.300

پمپ آبCDXM 120/07

ریال113.152.900

پمپ آب2CDXM 70/20

ریال219.122.700

پمپ آب نیمه استیلCDXM 90-10

ریال113.152.900

پمپ آب سانتریفیوژCDXM 70-07

ریال110.427.900

پمپ آب سانتریفیوژCDXM 70-05

ریال10.398.600

پمپ آب سانتریفیوژCDX/E 200/12T IE2

ریال154.420.300

پمپ آب سانتریفیوژCDX/E 200/20 T IE2

ریال181.016.300

پمپ آب سانتریفیوژCDX 200-25 T

ریال205.683.000

پمپ آب بشقابی CDX/E 200-25 T IE2

ریال21.852.700
الکتروپمپ 3LM 40-200/7.5

الکتروپمپ 3LM 40-200/7.5

الکترو پمپPRA 0.50 M-LOCAL

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپMD/I 32-250/7.5 T IE3

ریال500.680.600

الکترو پمپMD/I 32-250/11 T IE3

ریال609.920.400

الکترو پمپMD/E 40-250/15 T IE3

ریال691.942.900

الکترو پمپMD/E 32-125/1.5 IE2

ریال189.638.200

الکترو پمپMD 50-125/2.2M

ریال237.609.100

الکترو پمپMD 40-250/11 T IE3

ریال608.318.100

الکترو پمپMD 32-250/9.2 T IE3

ریال564.903.400

الکترو پمپMD 32-250/5.5 T IE2

ریال451.118.300

الکترو پمپMD 32-125/1.1M

ریال180.504.000

الکترو پمپLPS 40-40 T

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپLPS 40-40 M

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپLPS 40-25 T IE3

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپLPS 40-25 T

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپLPS 40-25 M

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپLPS 32-40 T IE3

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپLPS 32-40 T

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپLPS 32-40 M

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپLPS 32-25 T IE3

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپLPS 32-25 T

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپLPS 32-25 M

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپLPS 25-25 T IE3

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپLPS 25-25 T

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپLPS 25-25 M

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپLPS 25-15 T IE3

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپLPS 25-15 T

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپLPS 25-15 M

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپLPS 25-08 M

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCMR 1.00 T IE2

ریال73.182.600

الکترو پمپCMR 1.00 T IE2

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCMR 1.00 M (LOCAL)

ریال31.588.200

الکترو پمپCMR 1.00 M (LOCAL)

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCMR 1.00 M

ریال76.659.700

الکترو پمپCMR 1.00 M

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCMD 400T IE3 Local

ریال98.165.400

الکترو پمپCMD 400T IE3 Local

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCMD 300T IE2 Local

ریال69.629.200

الکترو پمپCMD 300T IE2 Local

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCMD 3.00 T IE2

ریال132.533.100

الکترو پمپCMD 3.00 T IE2

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCMD 2.00 T-LOCAL

ریال52.984.900

الکترو پمپCMD 2.00 T-LOCAL

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCMD 2.00 T IE2

ریال123.627.800

الکترو پمپCMD 2.00 T IE2

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCMD 2.00 M-LOCAL

ریال55.851.600

الکترو پمپCMD 2.00 M-LOCAL

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCMD 2.00 M

ریال130.483.900

الکترو پمپCMD 2.00 M

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCMD 1.50 T IE2

ریال112.226.400

الکترو پمپCMD 1.50 T IE2

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCMD 1.50 M

ریال115.441.900

الکترو پمپCMD 1.50 M

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCMC 3.00 T (LOCAL)

ریال67.394.700

الکترو پمپCMC 3.00 T (LOCAL)

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCMC 3.00 M (LOCAL)

ریال71.155.200

الکترو پمپCMC 3.00 M (LOCAL)

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCMC 2.00 M (LOCAL)

ریال54.609.000

الکترو پمپCMC 2.00 M (LOCAL)

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCMC 1.00 T IE2

ریال82.894.500

الکترو پمپCMC 1.00 T IE2

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCMC 1.00 M (LOCAL)

ریال34.956.300

الکترو پمپCMC 1.00 M (LOCAL)

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCMC 1.00 M

ریال86.044.600

الکترو پمپCMC 1.00 M

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCMB 550T IE3 Local

ریال107.484.900

الکترو پمپCMB 400T IE3 Local

ریال98.525.100

الکترو پمپCMB 300T IE2 Local

ریال66.021.300

الکترو پمپCMB 1.50 M

ریال106.329.500

الکترو پمپCMB 1.50 M

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCMB 1.00 M (LOCAL)

ریال29.746.100

الکترو پمپCMB 1.00 M (LOCAL)

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCMB 1.00 M

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCMB 5.50 T IE2

ریال201.824.400

الکترو پمپCMB 4.00 T IE2

ریال183.566.900

الکترو پمپCMB 3.00 T IE2

ریال123.246.300

الکترو پمپCMB 2.00 T-LOCAL

ریال51.764.100

الکترو پمپCMB 2.00 T-LOCAL

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCMB 2.00 T IE2

ریال113.708.800

الکترو پمپCMB 2.00 M-LOCAL

ریال55.273.900

الکترو پمپCMB 2.00 M-LOCAL

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCMB 2.00 M

ریال118.363.100

الکترو پمپCMB 2.00 M

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCMB 1.50 T IE2

ریال103.321.100

الکترو پمپCMB 1.50 T IE2

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCMA/B 1.00 M (LOCAL)

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCMA 1.00 M (LOCAL PREMIUM)

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCMA 1.00 M (LOCAL ECONOMY)

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCDA 400T IE3 Local

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCDA 300T IE2 Local

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCDA 300M Local

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCDA 1500T IE3 L

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCDA 7.50T IE3 L

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCDA 1.00 M-LOCAL

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCDA 1.00 M

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCDA 5.50T IE2

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCDA 4.00 T IE2

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCDA 3.00 T IE2

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCDA 2.00 M-LOCAL

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCDA 2.00 M-LOCAL

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCDA 2.00 M

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCDA 1.50 T IE3

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCDA 1.50 M

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCDA 2.00 T-LOCAL

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپCDA 2.00 T IE3

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپAGA 1.00 M (LOCAL PREMIUM)

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپAGA 1.00 M (LOCAL ECONOMY)

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپAGA 1.00 M

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

الکترو پمپ استيل ایستادهEVMSG/B 3-13 F5/1.5 IE2

ریال353.460.000

الکترو پمپ استيل ایستادهEVMSG 5-8 F5/2.2 IE2

ریال333.986.900

الکترو پمپ استيل ایستادهEVMSG 5-7 F5/1.5 IE2

ریال309.723.500

الکترو پمپ استيل ایستادهEVMSG 5-6 F5/1.5 IE2

ریال295.553.500

الکترو پمپ استيل ایستادهEVMSG 5-10 F5/2.2 IE2

ریال393.272.000

الکترو پمپ استيل ایستادهEVMSG 3-25 F5/3.0 IE2

ریال538.361.900

الکترو پمپ استيل ایستادهEVMSG 3-21 F5/2.2 IE2

ریال466.509.100

الکترو پمپ استيل ایستادهEVMSG 3-19 F5/2.2 IE2

ریال437.188.100

الکترو پمپ استيل ایستادهEVMSG 3-16 F5/1.5 IE2

ریال394.699.900

الکترو پمپ استيل ایستادهEVMSG 3-15 F5/1.5 IE2

ریال377.903.000

الکترو پمپ استيل ایستادهEVMSG 15 5F 5/5.5 IE2

ریال698.188.600

الکترو پمپ استيل ایستادهEVMSG 10-14 F5/5.5 IE2

ریال762.411.400

الکترو پمپ استيل ایستاده3M/I 40-200 11 IE3

ریال596.720.500

الکترو پمپ استيل ایستاده3M/I 32-200 7.5 IE3

ریال502.141.200

الکترو پمپ استيل ایستاده3M/E 40-125 1.5 IE3

ریال289.286.000

الکترو پمپ استيل ایستاده3M/E 32-200 5.5 IE3

ریال462.443.400

الکترو پمپ استيل ایستاده3M/E 32-200 4.0 IE3

ریال368.572.600

الکترو پمپ استيل ایستاده3M/E 32-200 3.0 IE3

ریال342.772.300

الکترو پمپ استيل ایستاده3M/E 32-160 2.2 IE3

ریال295.357.300

الکترو پمپ استيل ایستاده EVMSG 5-25 F5/5.5 IE2

ریال698.188.600

الکترو پمپ استيل ایستاده EVMSG 5-23 F5/5.5 IE2

ریال677.969.100

الکترو پمپ استيل ایستاده EVMSG 5-20 F5/4 IE2

ریال586.877.800

الکترو پمپ استيل ایستاده EVMSG 5-15 F5/3 IE2

ریال505.988.900

الکترو پمپ استيل ایستاده EVMSG 5-14 F5/3 IE2

ریال477.888.700

الکترو پمپ استيل ایستاده EVMSG 5-12 F5/3 IE2

ریال456.448.400

الکترو پمپ استيل ایستاده EVMSG 5-11 F5/2.2 IE2

ریال433.111.500

الکترو پمپ استيل ایستاده EVMSG 3-9 F5/1.1

ریال297.090.400

الکترو پمپ استيل ایستاده EVMSG 3-11 F5/1.1 IE2

ریال341.082.800

الکترو پمپ استيل ایستاده EVMSG 3-10 F5/1.1 IE2

ریال320.841.500

الکترو پمپ استيل ایستاده EVMSG 20-6 N 5/7.5 IE2

ریال860.576.800

الکترو پمپ استيل ایستاده EVMSG 20-06 F5/7.5 IE2

ریال860.576.800

الکترو پمپ استيل ایستاده EVMSG 15-8 F5/7.5 IE2

ریال863.628.800

الکترو پمپ استيل ایستاده EVMSG 15-7 F5/7.5 IE2

ریال834.024.400

الکترو پمپ استيل ایستاده EVMSG 15-6 F5/5.5 IE2

ریال709.328.400

الکترو پمپ استيل ایستاده EVMSG 15-4 F5/4 IE2

ریال637.508.300

الکترو پمپ استيل ایستاده EVMSG 10-9 F5/4 IE2

ریال556.673.900

الکترو پمپ استيل ایستاده EVMSG 10-8 F5/3 IE2

ریال502.435.500

الکترو پمپ استيل ایستاده EVMSG 10-7 F5/3 IE2

ریال466.716.200

الکترو پمپ استيل ایستاده EVMSG 10-6 F5/2.2 IE2

ریال427.094.700

الکترو پمپ استيل ایستاده EVMSG 10-21 F5/7.5 IE2

ریال986.548.100

الکترو پمپ استيل ایستاده EVMSG 10-19 F5/7.5 IE2

ریال947.068.300

الکترو پمپ استيل ایستاده EVMSG 10-18 F5/7.5 IE2

ریال945.171.700

الکترو پمپ استيل ایستاده EVMSG 10-16 F 5/7.5 IE2

ریال887.772.300

الکترو پمپ استيل ایستاده EVMSG 10-15 F5/5.5 IE2

ریال797.454.900

الکترو پمپ استيل ایستاده EVMSG 10-12 F5/5.5 IE2

ریال716.794.900

الکترو پمپ استيل ایستاده EVMSG 10-11 F5/4 IE2

ریال606.127.200

الکترو پمپ استيل ایستاده EVMSG 10-10 F5/4 IE2

ریال586.812.400

الکترو پمپ استيل ایستاده 3M/I 40-200 7.5 IE3

ریال542.536.600

الکترو پمپ استيل ایستاده 3M/E 50-125 2.2 IE3

ریال342.532.500